Statut STGU

STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ

Rozdział I

Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3
Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 5
Siedzibą władz stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie może powoływać specjalistyczne zespoły lub komisje na mocy uchwały Zarządu. Zespoły i komisje nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 7
Celem działania Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej jest działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna
ukierunkowana na promocję i rozwój projektowania graficznego oraz designu, w szczególności:
1. integrowanie środowiska projektantów graficznych i innych twórców wizualnych w Polsce i za granicą
2. podnoszenie poziomu kultury wizualnej w społeczeństwie, organizowanie akcji, wykładów, konkursów
3. organizowanie działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji wśród projektantów graficznych, edukację społeczeństwa
4. promowanie dobrych praktyk projektowych wśród projektantów i w społeczeństwie
5. inicjowanie i promowanie twórczości projektantów polskich w kraju i za granicą
6. Promowanie młodych utalentowanych projektantów w kraju i za granicą
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:
1. artystyczną, informacyjną, badawczą i dokumentacyjną
2. organizowanie kursów, szkoleń, sympozjów, wykładów, przeglądów, spotkań, konferencji, wystaw
3. współpracę z organizacjami mającymi podobne cele działania, wymianę doświadczeń i współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działającymi w Polsce i za granicą
4. wspieranie, dokumentowanie i promowanie działalności twórczej projektantów, zarówno indywidualnej, jak
i zespołowej
5. inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej
w zakresie projektowania graficznego, designu oraz wzornictwa, wśród projektantów oraz społeczeństwa
6. prowadzenie obiektów kulturalnych
7. badawczo-naukową, w szczególności badania rynku i opinii publicznej
8. wydawniczą
9. projektową
§ 9
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie § 8.1, § 8.2, § 8.5, § 8.6, § 8.7, § 8.8, § 8.9 oraz działalność nieodpłatną w zakresie § 8.1, § 8.2, § 8.3, § 8.4, § 8.5, § 8.6, § 8.7
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1. zwyczajni
2. honorowi
§ 12
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która:
1) akceptuje postanowienia niniejszego Statutu
2) została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia
3) jest samodzielnym projektantem i może to udokumentować – od co najmniej dwóch lat
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, spełniający wymogi ujęte w pkt.1 § 12.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia
2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia
3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia
4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
§ 14
Obowiązkami członka zwyczajnego są:
1. przestrzeganie powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień statutu
2. uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizowanie jego celów
3. dbanie o dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia
4. regularne płacenie składek członkowskich w uchwalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia wysokości
§ 15
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
1) nie opłacania składek przez 6 miesięcy pomimo pisemnego wezwania do zapłaty składek
2) działanie na szkodę Stowarzyszenie lub łamania postanowień Statutu Stowarzyszenia.
§ 16
Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 17
Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, a także korzystać z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienionych w § 13.3. i § 13.4. Członkowie honorowi będący wcześniej członkami zwyczajnymi zachowują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
§ 18
Od członka honorowego wymagane jest wypełnianie obowiązków wymienionych w § 14, z wyjątkiem § 14.4
§ 19
Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek przyczyn wymienionych w §15.1. oraz § 15.2.2
§ 20
Osoby wykluczone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia maja prawo w ciągu miesiąca od daty otrzymania pisemnej wiadomości o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej ‘Walnym Zebraniem’
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej ‘Zarządem’
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 22
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wyboru tych władz dokonuje Walne Zebranie.
§ 23
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz wybranych przez Walne Zebranie, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości do 1/3 składu danych władz:
1. dokooptowani członkowie władz podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu
2. odwoływanie członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia
3. odwołanie członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie
4. na Walnym Zebraniu, w czasie którego dokonano odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, następuje wybór nowych członków władz na nie obsadzone funkcje
Walne Zebranie
§ 24
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
§ 25
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26
Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się co 12 miesięcy. Zwołuje je Zarząd, informując wszystkich członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu i terminie.
§ 27
Walne Zebranie może podejmować uchwały w pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, które odbędzie się w tym samym dniu i miejscu po godzinie od terminu pierwszego Zebrania. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym terminie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek ½ członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał określających cel i długofalowe kierunki działania
2. przyjmowanie członków honorowych i podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawie wykluczenia członków ze Stowarzyszenia
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. uchwalanie wysokości składek
5. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia
6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego
7. udzielenie absolutorium Zarządu
8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
9. rozpatrywanie odwołań od decyzji lub uchwał Zarządu
Zarząd
§ 30
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Terminy i sposób odbywania posiedzeń ustala Zarząd. W sprawach wymagających podjęcia uchwały, uchwały Zarządu wymagają obecności co najmniej 50% członków Zarządu.
§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w je imieniu
4. zarządzanie majątkiem
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
7. przyjmowanie i wykluczanie członków
8. zwoływanie Walnych Zebrań
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
Komisja Rewizyjna
§ 33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest organem nadzoru i kontroli. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez Walne Zebranie Członków, zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. W sprawach wymagających podjęcia uchwały, uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają obecności co najmniej 50% członków Komisji Rewizyjnej.
§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a także zgodności tych działań ze statutem
2. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
3. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
5. wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§ 36
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 38
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej
3. dotacje i subwencje
4. zapisy i darowizny
5. dochody z kapitału (odsetki, lokaty)
Wszelki dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.
§ 39
Dla ważności dokonywanych czynności dotyczących praw i obowiązków Stowarzyszenia (reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w formie przewidzianej dla danej czynności odpowiednimi przepisami.
§ 40
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie (wyznaczonym po upływie godziny wyznaczonej na rozpoczęcie posiedzenia Walnego Zebrania w pierwszym terminie) większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
§ 42
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków.
§ 43
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Comments are closed.